<-- home

लल्लाटी भंडार (Lyrics)

नदीच्या पल्याड, आईचा डोंगर (२)
डोंगर माथ्याला, देवीचं मंदिर (२)
घालू जागर जागर, डोंगर माथ्याला (२)


हे लल्लाटी भंडार दूर लोटून दे अंधार
आलो दुरून, रांगून, डोंगर येंगुन, उघड देवी दार (२)


नदीच्या पान्यावर, आन्गीन फुटतं (२)
तुझ्या नजरंच्या तालावर, काळीज डुलतं (२)
नाद आला गं आला गं, जीवाच्या घुंग्राला (२)


हे लल्लाटी भंडार... (२)


नवसाला पाव तू, देवी माझ्या, हाकला धाव तू
हाकला धाव तू, देवी माझ्या, अंतरी रहावं तू
देवी माझ्या, अंतरी रहावं तू, काम क्रोध परतुनी लाव तू
काम क्रोध परतुनी लाव तू, देवी माझी पार कर नाव तू


डोळा भरून, तुझी मुरत पाहीन
मुरत पाहीन, तुझा महिमा गाईन
महिमा गाईन, तुला घुंगर्‍या वाहीन
घुंगर्‍या वाहीन, तुझा भंडारा खाईन
दृष्ट लागली लागली, हळदीच्या अंगाला (२)


हे लल्लाटी भंडार... (२)


यल्लम्मा देवीचा जागर ह्यो, भक्तीचा सागर
निवदाची भाकर दाविती हि, जमल्या गं लेकरं
पुनवंचा चांदवा, देवीचा गं, मायेचा पाझर
आई तुझा, मायेचा पाझर, सागर ह्यो, भक्तीचा सागर


खणा नारळानं, ओटी मी भरीन
ओटी मी भरीन, तुझी सेवा करीन
सेवा करीन, तुझा देव्हारा धरीन
देव्हारा धरीन, माझी ओंजळ भरीन
आई सांभाळ सांभाळ, कुशीत लेकराला (२)


हे लल्लाटी भंडार... (२)


यल्लम्मा देवीचा जागर ह्यो, भक्तीचा सागर
निवदाची भाकर दाविती हि, जमल्या गं लेकरं
पुनवंचा चांदवा, देवीचा गं, मायेचा पाझर
आई तुझा, मायेचा पाझर, सागर ह्यो, भक्तीचा सागर